میلگرد آجدار ضخامت 10
راد همدان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 12
راد همدان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 14 الی 22
راد همدان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 8
سیرجان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 10
سیرجان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 12
سیرجان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 14 الی 25
سیرجان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 14 الی 28
احرامیان یزد
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 8
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 10
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 12
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 14 , 16
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 18 الی 25
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 10 الی12 A3
ابهر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 8
شاهرود
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 10
شاهرود
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 12
شاهرود
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 14 الی 25
شاهرود
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 8
راد همدان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف:
میلگرد آجدار ضخامت 25 و 28
راد همدان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید.
تخفیف: